ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Ενσωματώνουμε τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες στο τομέα των λογιστικών - φοροτεχνικών εφαρμογών προκειμένου να μπορούμε να υλοποιήσουμε τα επιχειρηματικά πλάνα.Αναλαμβάνουμε για λογαριασμό της επιχείρησης και του επιχειρηματία την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος σχετικά με την οικονομική διαχείριση, λογιστική οργάνωση, φορολογική αντιμετώπιση, χρηματοοικονομική και διοικητική υποστήριξη που μπορεί να αντιμετωπίζει η επιχείρηση αλλά και ο ίδιος ο επιχειρηματίας.
Επιχειρήσεις

- Ενάρξεις Νέων Επιχειρήσεων και σχεδιασμός επίτευξης μελλοντικών στόχων ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

- Οργάνωση , τήρηση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων.

- Ενημέρωση και τήρηση Λογιστικών Βιβλίων όλων των κατηγοριών.

- Λογιστικός έλεγχος και επίβλεψη όλων των τύπων εταιριών (ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, Προσωπικές Εταιρίες, Μη Κερδοσκοπικές (κ.λ.π).

- Λογιστικός έλεγχος και επίβλεψη όλων των τύπων εταιριών (ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, Προσωπικές Εταιρίες, Μη Κερδοσκοπικές (κ.λ.π).

- Πλήρης εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης.

- Συμπλήρωση λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία.

- Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΓΕΜΗ, Επιμελητήρια).

- Συμπλήρωση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

- Ανάλυση αποτελεσμάτων και χάραξη οικονομικής πολιτικής.

- Φορολογική υποστήριξη και ενημέρωση για ότι αφορά τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ).

- Υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ.

- Υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΕΕ, ΦΜΥ κ.λ.π).

- Συμφωνίες λογ/σμών (Πελατών-Προμηθευτών, -Συμφωνία Τραπεζών και Ταμείου).

- Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών & Προμηθευτών.

- Υποβολή Δηλώσεων Ενδοκοινοτικών Εισαγωγών και Εξαγωγών Intrastat, Listing και VIES.

- Υποβολή Ετήσιων Φορολογικών Δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε7 κ.λ.π.

- Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.

- Διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης και έγκαιρη ενημέρωση του επιχειρηματία για τις όποιες κινήσεις πρέπει να ακολουθήσει.

Φοροτεχνικά

- Υποβολή πάσης φύσεως δηλώσεων σε Δ.Ο.Υ.

- Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση.

- Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων.

- Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλών σε φορολογικά ζητήματα νομικών και φυσικών προσώπων.

- Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισής τους με τη φορολογική νομοθεσία, συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων.

- Καθοδήγηση σε θέματα εφαρμογής νέων φορολογικών διατάξεων.

- Ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.

- Υποστήριξη κατά τους φορολογικούς ελέγχους.

- Διεκπεραίωση όλων των φορολογικών υποχρεώσεων νομικών και φυσικών προσώπων.

- Φορολογική υποστήριξη σε θέματα μεγάλης ακίνητης περιουσίας και αγοραπωλησιών ακινήτων.

- Εκπροσώπηση σε φορολογικά θέματα στις αρμόδιες υπηρεσίες.

- Φορολογική υποστήριξη για κάτοικους εξωτερικού.

Χρηματοοικονομικά

- Επιχειρησιακός σχεδιασμός (Business Plan)

- Οικονομικές Αναλύσεις

- Αξιολόγηση Επιχείρησης

- Αποτίμηση Αξίας Επιχείρησης

- Παρακολούθηση χρηματοροών (Cash Flow)

- Οικονομική ανάλυση και Αξιολόγηση των προς δανειοδότηση Επιχειρήσεων

- Μελέτες επενδυτικών ευκαιριών

Ιδιώτες

- Συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων Ε1, Ε2.

- Συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Ακίνητης Περιουσίας Ε9.

- Υπολογισμός Φόρων.

- Υπολογισμών Τεκμηρίων.

- Δήλωση μεταβολών προσωπικών στοιχείων φορολογούμενου στη Δ.Ο.Υ.

- Άμεσος υπολογισμός κι εκτύπωση του φόρου που αναλογεί στη φορολογική δήλωση.

- Εκτυπώσεις δεδομένων TAXIS (Δήλωση φόρου εισοδήματος, Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, Tαυτότητα πληρωμής κ.λ.π.).

- Υπολογισμός υπολοίπου κεφαλαίου προς ανάλωση, προηγουμένων ετών.

- Αιτήσεις Ρύθμισης Οφειλών.

- Αίτηση για Οικογενειακό Επίδομα Α21, Kοινωνικό μέρισμα, Eπίδομα πετρελαίου - θέρμανσης κ.λ.π.

- Εκτύπωση τελών κυκλοφορίας.

- Εκτύπωση ηλεκτρονικού παραβόλου.

- Κατάθεση Μισθωτηρίων σε TAXIS μέσω internet.

- Ιδιωτικά συμφωνητικά κάθε είδους.

- Φοροτεχνικές συμβουλές για χειρισμό θεμάτων τεκμηρίων και πόθεν έσχες για την αποφυγή επιβαρύνσεών από πρόσθετους φόρους.

- Έκδοση Κλειδάριθμου.

- Διεκπεραίωση σχετικών υποθέσεων στην αρμόδια ΔΟΥ.

- Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης για την πιο συμφέρουσα λύση και την αποφυγή υψηλής φορολόγησής σας.

- Εκτύπωση βεβαίωσης αποδοχών συνταξιούχων, από Ασφαλιστικά Ταμεία.

- Καθοδήγηση για τη μείωση του φόρου που αντιστοιχεί στο εισόδημα από ακίνητα.

- Συμβουλές σε εργατικά – ασφαλιστικά θέματα.