Η Εταιρία μας, μελετώντας τα μεγέθη και χαρακτηριστικά της αγοράς, τις δυνατότητες ή τις αδυναμίες της επιχείρησης σας καθώς και τις προοπτικές ή τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσει, είναι σε θέση να προβλέψει και να βελτιώσει :
-Τα οικονομικά αποτελέσματα
-Τις αναμενόμενες ταμειακές ροές
-Τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες κεφαλαίων
-Την δυνατότητα εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων και την ενδεχόμενη ανάγκη αναδιάρθρωσης τους.