Φορολογική - Οικονομική ενημέρωση

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1187/2017

Το φορολογικό έτος 2017, τα εισοδήματα από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων της οικονομίας διαμοιρασμού, θα δηλωθούν διακριτά και συγκεντρωτικά στα έντυπα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικείου έτους.

Για βραχυχρόνιες μισθώσεις που συνάπτονται από την 1.1.2018 και μετά ισχύει :

O διαχειριστής του ακινήτου μπορεί να είναι:

Ο ιδιοκτήτης που έχει την πλήρη κυριότητα ή

Ο ιδιοκτήτης που έχει την επικαρπία ή

Ο υπεκμισθωτής του ακινήτου σε περίπτωση που του δίδεται αυτή η δυνατότητα από την συμφωνία μίσθωσης.

Ο διαχειριστής οφείλει να εγγραφεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, ο οποίος είναι και μοναδικός για κάθε ακίνητο. Εάν το ακίνητο ενοικιάζεται χωριστά στην πλατφόρμα, για παράδειγμα ανά δωμάτιο, θα πρέπει να αποκτάται χωριστό μητρώο για κάθε χώρο. Με λίγα λόγια θα πρέπει το κάθε ενοικιαζόμενο ακίνητο να έχει την ειδική ταυτότητα, η οποία θα αναγράφεται στα στοιχεία της πλατφόρμας αναγκαστικά.

Η εγγραφή θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της Α.Α.Δ.Ε. με χρήση των κωδικών του taxis. Εάν διαχειριστής είναι ο ιδιοκτήτης, είναι απαραίτητη η αναγραφή του ΑΤΑΚ του ακινήτου. Εάν είναι υπεκμισθωτής, θα είναι απαραίτητη η αναγραφή του αριθμού της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, η οποία φυσικά θα πρέπει να προβλέπει δυνατότητα υπεκμίσθωσης.

Στην περίπτωση που δικαιούχοι του εισοδήματος είναι αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, θα πρέπει να αποκτούν ΑΦΜ σύμφωνα με τα όσα ορίζει η ΠΟΛ. 1283/2013.

Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η διαδικασία και το ακίνητο εξακολουθεί να ενοικιάζεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, προβλέπεται αυτοτελές πρόστιμο 5.000 ευρώ στους διαχειριστές του ακινήτου. Σε περίπτωση που επαναληφθεί εντός ενός έτους η ίδια παράβαση, το πρόστιμο θα διπλασιάζεται.

Όσον αφορά την καταχώρηση δήλωσης βραχυχρόνιας μίσθωσης, θα πρέπει να υποβάλλονται μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα αναχώρησης του μισθωτή, χωρίς να δίνεται το χρονικό περιθώριο που δίδεται στα υπόλοιπα μισθωτήρια που είναι η τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα.

Σε περίπτωση μη καταχώρησης ή ανακριβούς καταχώρησης δήλωσης διαμονής, το πρόστιμο θα είναι το διπλάσιο του μισθώματος όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα. Σε περίπτωση που κατατεθεί εκπρόθεσμα η δήλωση το πρόστιμο είναι 100 ευρώ.