Φορολογική - Οικονομική ενημέρωση

Α) Επιχειρηματική και αγροτική δραστηριότητα φυσικών προσώπων

Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιμακίου (ευρώ) Σύνολο

Εισοδήματος (ευρώ) Φόρου (ευρώ)

20.000,00 22%

10.000,00 29%

10.000,00 37%

Υπερβάλλον 45%

Β) Επιχειρηματική δραστηριότητα νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που τηρούν απλογραφικά βιβλία

-Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.,)

-Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών

-Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς

-Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών

-Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)

-Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω

-Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα

Φορολογικό έτος που ξεκινά από 01/01/2019

Φορολογικός συντελεστής 24%